Handelsbetingelser

1. Anvendelse

 

 • Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om FutureWeb IVS’s, CVR-num­mer 40118829 ”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

 2. Aftalegrundlag

 

 • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Produkter, plugins og ydelser

 

 • Produkter og plugins. Produkter og plugins  som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer support til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.
 • Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter såsom Hjemmeside design og opsætning, Webshop design og opsætning, Billetsystemer, Support, IT-optimering og andre produkter forbundet med it og drift af IT-systemer samt ydelser forbundet med drift af IT-systemer. Udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

 

 • Ansvarsbegrænsning. Produkter, plugins og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug på kundens egen hjemmeside og/eller IP-adresse og kun til kundens egne IT-behov. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 4. Pris og betaling

 

 • Pris. Prisen for produkter, plugins og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

 

 • Betaling. Kunden skal inden udlevering af koder/brugeroplysninger til hjemmesiden betale fakturaen. Sker dette ikke, har FutureWeb ret til at fjerne udført indhold fra hjemmesiden. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter leveringsdato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

5. Forsinket betaling

 

 • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 7 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

 • Adgang ved misvedligeholdt betaling. Hvis kunden undlader at betale og opfylder de í 5.1 og 5.2 nævnte faktorer. Har Sælger yderligere ret til at indenfor lovgivningens rammer at nægte kunden adgang til sælger drevne produkter, såsom hjemmeside,webshop, domæne, webosting m.m.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 

 • Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

 

 • Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

 

 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

 • Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele så produktet og/eller ydelsen lever op til den skriftligt indgåede aftale mellem kunden og virksomheden.

 

 • Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Forsinket levering

 • Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker efter påkrav fra kunden inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9. Garanti

 

 • Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, plugins og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse ved levering. Virksomhedens garanti dækker fejl og mangler påpeget senest 14 dage efter levering.

 

 • Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl og mangler opstået efter levering og fejl eller mangler, der skyldes: forkert installa­tion/brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

 

 • Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 • Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen.

 

 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10. Ansvar

 

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

 • Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og plugins, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

 

 • Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 25 % af det salg af produkter, plugins og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11. Immaterielle rettigheder

 

 • Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, plugins og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

 

 • Krænkelse. Hvis leverede produkter eller plugins krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (ii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, plugins eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

 • Kundens skyld i krænkelsen. Hvis kunden ved uagtsom eller forsættelig adfærd selv er skyld i krænkelsen, er Virksomheden uden ansvar

 

12. Fortrolighed

 

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

 • Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

 • Overtrædelse. Overtrædelse af pkt. 12.1 – 12.3 vil medføre sanktioner i henhold til lov om forretningshemmeligheder.

 

13. Gældende ret og værneting

 

 • Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

Åbningstider

 

Man - fredag: 7:00 - 21:00

Lørdag: 10:00 - 20:00

Søndag: 12:00 - 20:00

 

Kontakt os

 

Kontakt@futureweb.dk

+45 2186 2217

Sørupvej 119 - 5700 Svendborg

 

Copyright © 2018 -2019 • FutureWeb